Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Ann Stessels

de Prolistraat 48b , 2930 Brasschaat

Be 0633.734.652

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Ann Stessels aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België.

Ann Stessels is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands.  Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Antwerpse rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. TOTSTANDKOMING VERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.deprinsforkids.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Ann Stessels  behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezitnamen van de goederen.

5. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen .

De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) Bij afhaling te de Prolistraat 48b ,2930 Brasschaat kan dit enkel  cash.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

b) Online via bancontact

c) Via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer van Stessels Ann ( BE30 9731 3669 9711)

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Prijzen en verzendingskosten van de producten en diensten van Stessels Ann worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt uiterlijk bij de levering van de producten of uiterlijk bij de dienstverlening . Ann Stessels kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van Uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor Ann Stessels een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 50 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al Uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

7. LEVERING EN INSTALLATIE

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Ann Stessels streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 5 werkdagen te verwerken. Indien het product binnen de 30 dagen na bestelling door de consument niet ontvangen is (omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument), heeft de consument het recht de bestelling te annuleren.

Voor producten die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Ann Stessels de klant altijd om een leveringsdatum af te spreken.

8. AFHALING VAN EEN RESERVATIE

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen . Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan Ann Stessels vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

9 Ann Stessels GARANTIE CONSUMENT

a) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.

c) Volledige garantie op alle producten. Indien er: een drukknopje loskomt, een naad loskomt, kleuren niet kleurvast zijn, … De creatie kan via de post (op kosten van de klant) teruggestuurd worden naar: Ann Stessels , de Prolistraat 48b, 2930 Brasschaat en zal vervangen of gemaakt worden.

De producten NIET ‘in de week’ of in azijn zetten een nachtje. Er is geen garantie als dit toch gedaan is.

Alle kleding zijn handwerk. Daardoor kunnen er kleine verschillen in afwerking of afmetingen zitten.

Wasvoorschriften: ik raad u aan de artikelen te wassen binnenstebuiten op 30°met een specifiek vloeibaar wasmiddel voor gekleurde was. Het is echter nog beter voor de felgekleurde stoffen deze met de hand gewassen worden. Zo blijft de kleding extra mooi. Gelieve de kleding niet in de droger te stoppen, niet in ‘de week’ te zetten gedurende 1 nacht en niet te heet te strijken.

Kleurechtheid: ik doe mijn best de kleuren van de artikelen zo waarheidsgetrouw weer te geven. Toch is het mogelijk dat de kleuren op de foto’s iets afwijken van de echte kleuren. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van het beeldscherm van uw computer. Als u twijfelt over een kleur, kan u steeds contact met mij opnemen.

d) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

10. RECHT VAN HERROEPING

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gedragen, beschadigde, ruikende of waarvan het label is verwijderd worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 kalenderdagen contacteren op info@deprinsforkids.be

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de kleding in de oorspronkelijke en originele verpakking, samen met alle toebehoren en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Ann stessels;

b) hetzij binnen te brengen in bij Ann Stessels na afspraak;

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

11. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

12. GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds telefonisch of per e-mail contacteren op 0473/588.520 of ann@deprinsforkidst.be. Wij proberen je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,…).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen.

13. RECHTSBEKWAAMHEID

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

14.HERROEPINGSRECHT/BEDENKTERMIJN

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door een herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar ann@deprinsforkids.be. Dit formulier kan de consument aanvragen via e-mail. Bovendien dient hij uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid Ann Stessels is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat terug te sturen naar: Ann Stessels,de Prolistraat 48b , 2930 Brasschaat;

b) hetzij, binnen te brengen bij Ann Stessels, de Prolistraat 48b , 2930 Brasschaat na afspraak;

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal  Ann Stessels onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na in ontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen.